Entegre Yönetim Sistemi Politikası - SSTTEK
Back

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Müşteri odaklı bir organizasyon olan SST Teknoloji’nin vizyonu; “Tüm müşterilerin ortak bir platformda ürünlerini şeffaf ve adil bir şekilde alıp satabileceği, depolayabileceği ve yönetebileceği küresel bir dijital ekosistem yaratmaktır”. Bu platformun kullanıcıları arasındaki tüm etkileşimler için etik standartlar oluşturmanın yanı sıra, küresel ölçekte uzun vadeli hedefimiz, müşterilerin tedarik, lojistik, üretim ve tüketim zincirlerini birbiriyle verimli ve sorunsuz bir etkileşim içinde yönetebileceği bir dijital ortam yaratmaktır.

SST Teknoloji bu vizyonu gerçekleştirme amacıyla, aşağıda sunulan uluslararası standartlarda ürün ve hizmetler sunmaktadır:

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi,
 • ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi
 • ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
 • ISO 140001 Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 37000 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi
 • ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi
 • ISO 21001 Eğitim Yönetim Sistemi

SST Teknoloji, güçlü, başarılı ve etik bir şirket olma hedefi rehberliğinde güçlü ilkelere sahiptir. Organizasyonumuzun, aşağıda sunulan sorumluluklar kapsamında açık zorunluluklarımız vardır:

 • Müşteri beklentilerini karşılayan veya aşan yüksek kaliteli ürün hizmet sunmak
 • Veriler, sistemler ve ağlar dahil olmak üzere bilgi varlıklarını yetkisiz erişime, kullanıma, ifşaya, değişikliğe veya imhaya karşı korumak
 • Kişisel bilgilerin gizliliğini korumak
 • Müşteri beklentilerini karşılayan veya aşan yüksek kaliteli BT hizmetleri sunmak
 • Entegre Yönetim Sistemi ile ilgili tüm geçerli yasal, düzenleyici ve sözleşme gerekliliklerine uymak,
 • Entegre Yönetim Sistemi ile ilgili riskleri belirlemek, değerlendirmek, yönetmek ve risk yönetimi süreçlerini sürekli iyileştirmek,
 • İç denetimler, yönetimin gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirme girişimleri dahil olmak üzere entegre yönetim sistemlerinin etkinliğini düzenli olarak izlemek,
 • Entegre yönetim sisteminin etkin bir şekilde uygulanması ve sürdürülmesi için çalışanlara gerekli eğitim ve farkındalığı sağlamak.
 • Çalışanların, müşterilerin ve diğer paydaşların güvenliğini ve sağlığını sağlamak
 • Güvenlik ve sağlık risklerini belirlemek, değerlendirmek ve yönetmek
 • Sağlık ve güvenliği etkin bir şekilde uygulamak ve sürdürmek için çalışanlara gerekli eğitim ve farkındalığı sağlamak,
 • Acil durumlara hazırlıklı olmak ve olası olaylara etkin bir şekilde müdahale etmek,
 • Tehlikeler, riskler ve kontrol önlemleri dahil olmak üzere güvenlik ve sağlık sorunları hakkında çalışanlar, müşteriler ve diğer paydaşlarla etkili bir şekilde iletişim kurmak
 • Çevreyi korumak, kirliliği önlemek ve doğal kaynaklar üzerindeki etkiyi en aza indirmek
 • Doğal kaynakları verimli bir şekilde yönetmek ve atık oluşumunu azaltmak
 • Operasyonlar ve faaliyetlerle ilgili çevresel riskleri belirlemek, değerlendirmek ve yönetmek
 • Tehlikeler, riskler ve kontrol önlemleri dahil olmak üzere çevresel konular hakkında çalışanlar, müşteriler ve diğer paydaşlarla etkin bir şekilde iletişim kurmak
 • Aynı çevresel değerleri paylaşmalarını sağlamak için tedarikçiler ve yükleniciler ile çalışmak.
 • Yasal şartlar dahil olmak üzere ilgili taraflarımızın beklentilerine cevap verecek uygulanabilir şartları yerine getirmek,
 • SSTTEK Akademi, idari ve destek birimleri ile eğitim alanda Eğitim-Öğretim Kuruluşları Yönetim Sistemi uygulanmak,
 • Sistemin sürekli iyileştirilmesi için politikalar ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini de dikkate alan stratejik hedefler belirlenmek,
 • Eğitim Öğretim faaliyetleri kapsamında, kalite temelli yönetim sisteminin uygulanmasına önderlik etmek,
 • Tüm faaliyetlerimizde sistematik sürdürülebilir iyileştirmeyi sağlamak,
 • Tüm eğitsel, bilimsel ve teknik gelişmeleri takip etmek,
 • Eğitim öğretime yönelik uygulanabilir tüm gereklilikleri özenle yerine getirmek.

Hesap verebilirlik

Şirketimiz üst yönetimi; Toplum, Çevre ve Ekonomi hakkında kararlarını kasıtsız ve öngörülemeyen olumsuz etkiler dâhil ilgili taraflarının ihtiyaç ve beklentilerini de dikkate alarak kurum içi ve kurum dışı bağımsız denetimler ile sağlamaktadır.

Şeffaflık

Şirketimiz, ilgili taraflarını, bu ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini belirleyerek şirket politikalarını, toplum, çevre ve ekonomi üzerinde aldığı karar ve faaliyetlerinden kaynaklanan etkileri, açık, doğru ve tam zamanında yeterli bir derecede ortaya koymaktadır.

Etik davranış

Şirketimiz; değerleri, kültürü, bütünlüğü, şirket stratejisini ve çalışmasını önemli ölçüde etkilemek için, ulusal ve uluslararası ahlaki normları korurken, yönetim yapı ve anlayışı ile “misilleme korkusu olmadan” tüm ilgili taraflara karşı dürüstlük, adalet ve eşit yaklaşımını esas almaktadır. Oluşturmuş olduğu Sosyal Sorumluluk Politikası ile bu ilkelere uyacağını taahhüt etmektedir.

Paydaş çıkarlarına saygı

Şirketimiz tüm ilgili taraflarını tanımlamış, ihtiyaç ve beklentilerini anlamış ve çıkarlarına saygı göstermektedir.

Hukukun üstünlüğüne saygı

Şirketimiz, hukukun üstünlüğüne inanarak hiçbir birey veya kuruluşun hukuk üzerinde olamayacağı fikrini benimsemiş adalet ve eşitlik ilkesi ile faaliyet gösterdiği alanlarda kanun, tüzük, mevzuat vb. sorumluluklarını yerine getirmekte ve sürekli olarak takibini yapmaktadır.

Uluslararası davranış normlarına saygı

Şirketimiz, yasalara ve diğer kurallara saygılı olmayı kendisine ilke edinmiş ve sıkı sıkıya tutunurken, ulusal ve uluslararası davranış normlarına uyacağını taahhüt etmektedir.

İnsan haklarına saygı

Şirketimiz, tüm çalışan ve diğer ilgili taraflarına karşı kişilerin haklarına saygı göstermekte ve bunların önemini ve evrenselliğini dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet, renk vb. ayrımı gözetmeksizin her bir adımda insan haklarına saygılı olacağını taahhüt etmektedir.

Dr. Salim Satır P.Eng

Yönetim Kurulu Başkanı